Adatkezelési tájékoztató

Személyes adatainak védelme fontos a számunkra. Személyes adatait természetesen a mindenkori adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük. A következőkben tájékoztatni kívánjuk Önt személyes adatainak kezeléséről.

Online szolgáltatásainkat alapvetően személyazonossága megadása nélkül használhatja. Ha weboldalunkon pl. kapcsolattartási űrlap használata során személyes adatokat (név, telefonszám vagy e-mail-cím) kérünk, ezek megadása önkéntes alapon, az Ön hozzájárulása esetén történik. Ezeket az információkat saját üzleti céljainkra használjuk fel (pl. az Ön által kért tájékoztatás/információk kiküldése, marketing célú megkeresések, célzott ajánlatok eljuttatása).

Ha kérdése van, internetes jelenléte során rendelkezésre bocsátott online kapcsolattartási űrlapon kapcsolatba léphet velünk. A kötelezően megadandónak jelölt adatokra azért van szükség, hogy kérésére reagálni tudjunk. A további adatok megadása önkéntes alapon történik. A velünk való kapcsolatfelvétel céljából történő adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk, 1. bekezdés (a) pontja alapján történik.

A kapcsolattartási űrlap használata során általunk gyűjtött személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, illetve az adatkezelési cél (kapcsolattartás, marketing és üzleti célú kommunikáció) fennállásáig kezeljük.

Az egyszeri alkalommal kiadott hozzájárulását (pl. hozzájárulás ahhoz, hogy érdekes információkat küldjünk Önnek) a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A visszavonást intézheti kapcsolattartási űrlap használatával, emailen keresztül vagy postai úton.

A Marketing Mentor – Filó Angéla Katalin egyéni vállalkozó (székhely: 1142 Budapest, Ungvár utca  4., adószám: 59501170), (a továbbiakban: Adatkezelő) hozzájárulása esetén e szabályzatban meghatározott személyes adatait kezeli.

Adatvédelem

A weboldal tartalmát az Adatkezelő bocsátja rendelkezésre, hogy a weboldal látogatói információkat olvashassanak az általunk nyújtott szolgáltatásokról A weboldal látogatóinak személyes adatainak kezelése a GDPR szigorú követelményeit követi.

Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, magyarországi webszerverünk alapértelmezett módon elmenti az Ön internetszolgáltatójának IP-címét, amelyen keresztül Ön a weboldalunkat megnyitja, a webhelyet, amelyről a weboldalunkat megnyitja, és a tőlünk származó fájlokat, valamint a látogatás dátumát és a böngészőjére vonatkozó általános információkat. Ezeket az adatokat a webszerver biztonságának biztosítása, és a lekérdezett információk kimenetének az Ön kimeneti eszközéhez (pl. telefon, laptop vagy más eszköz) való igazítása érdekében dolgozzuk fel. Ezeket az adatokat csak anonimizált formában elemezzük statisztikai célokra.

Személyes adatok tárolására és feldolgozására csak akkor kerül sor, ha Ön ezeket az adatokat megadja nekünk, pl. hírlevélre vagy személyre szabott szolgáltatásokra történő regisztrációkor.

Harmadik félnek történő továbbításra nem kerül sor.

Az Ön adatait az átvitel és a feldolgozás előtt mindig titkosítjuk, hogy megvédjük ezeket az adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől.

Hírlevél

Amennyiben Ön (az érintett) a weboldalon keresztül a a kapcsolattartási űrlap kitöltésével egyidejűleg feliratkozik az Adatkezelő hírleveleire az adatkezelés az érintett alábbi személyes adatait érinti: név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím.

A weblapon mindenki saját adataival iratkozhat fel az Adatkezelő hírleveleire. Az Adatkezelőnek nem áll módjában ellenőrizni a feliratkozás során megadott személyes adatok helyességét, azaz a személyazonosságot. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben valaki más személyi adatait felhasználva jár el, adott esetben polgári jogi, illetve büntetőjogi felelősség is terhelheti!

Leiratkozni a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva, vagy az info@marketing-mentor.hu emailcímre küldött kéréssel lehet.

Sütik

A sütik (cookie) a számítógépén vagy egyéb Érintetti eszközön tárolt szöveges fájlok. A sütik használata lehetővé teszi számunkra azt, hogy elemezzük Ön miként használja a weboldalunkat a kínált szolgáltatások és termékek jobbá tételének, illetve az Érintetti biztonság tökéletesítésének, és a jogellenes magatartások megelőzésének érdekében.

Különbséget teszünk a különféle sütik között:

 • A munkamenet sütik olyan ideiglenes süti-fájlok, amelyek automatikusan törlődnek a böngésző bezárásakor.
 • A tartós sütik olyan süti-fájlok, amelyek addig tárolódnak, amíg bizonyos idő elteltével aktív módon törlésre vagy automatikus eltávolításra kerülnek.
 • A belső sütik általunk közvetlenül beállított sütik.
 • A külső sütik harmadik fél által beállított sütik

A sütiket különböző célokra lehet felhasználni:

 • A funkcionális sütiket standard szolgáltatások biztosítása céljából használjuk a weboldalainkon. Sütik használata nélkül a weboldalaink nagyon korlátozottan és valószínűleg nem megfelelő módon működnének.
 • Az optimalizáló sütik a weboldalunk használatának elemzését teszik lehetővé. Amennyiben nem engedélyezi személyes adatainak erre a célra történő felhasználását, akkor azok névtelenek lesznek. Az elemzés elősegíti szolgáltatásaink, illetve az ajánlott termékeink és szolgáltatásaink tökéletesítését.
 • A személyre szabást elősegítő sütik lehetővé teszik számunkra, hogy az Ön személyes preferenciáit, például a kiválasztott nyelvet meghatározzuk. Ezeket a sütiket a használhatóság jobbá tétele és a személyre szabott Érintetti élmény biztosítása érdekében használjuk.
 • A biztonság szempontjából releváns sütik használata a weboldal elleni támadás kivédéséhez és csalás megelőzéséhez szükségesek

1. FOGALMAK

  1. a) „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;b) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;c) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

d) „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

e) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

f) „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

g) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

h) „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

i) alkalmazott rendelkezések: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) – amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR)

2013 évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

2011 évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.)

2. KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDEJE

 Adatkezelés  Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama  Adatkezelés célja  Adatkezelés jogalapja
kapcsolattartás · Vezetéknév

· Keresztnév

· E-mail cím

· Telefonszám

Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig vagy az adatkezelési cél fennállásáig kezeli adatkezelő. Az Adatkezelő kapcsolattartása meglévő és leendő ügyfelekkel (Érintettekkel) Az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet a feliratkozással ad meg. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) Az Érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni.
hírlevél szolgáltatás nyújtása · Vezetéknév

· Keresztnév

· E-mail cím

 

Az adatokat a hírlevélről történő leiratkozásig vagy az adatkezelési cél fennállásáig kezeli adatkezelő. Az Érintett tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, továbbá szolgáltatásainak, áruinak népszerűsítése, az áruk szolgáltatások megvásárlásának, igénybevételélnek ösztönzése. Az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet a feliratkozással ad meg. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) Az Érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni.
Süti: _ga A Érintett IP címe, honlap elérési útvonala, a böngészés időpontja és időtartama, a meglátogatott oldalak teljesítménymérése. 1 év után törlődik Egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használnak arra vonatkozóan, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt. Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. f.) Az Érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni.

A honlap használata során a felugró ablakon az érintett a hozzájárulását megadhatja, illetve megtagadhatja a fenti adatkezeléshez.

Süti: _gid egyedileg generált azonosító A munkamenet után törlődik Egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használnak arra vonatkozóan, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt.
Süti: cb_enabled 1 év után törlődik Ez a cookie egy ingyenes szkripthez kapcsolódik, amely egy cookie-riasztást jelenít meg egy weboldalon. Arra szolgál, hogy rögzítse, ha a Érintett elutasította az értesítést, hogy az ne jelenjen meg újra a következő látogatások alkalmával.
Süti: _dc_gtm_UA-54741984-1 1 perc után törlődik A kérés sebességének korlátozására szolgál.
Süti: _dc_gtm_UA-54741984-2 1 perc után törlődik A kérés sebességének korlátozására szolgál.

Az Érintett az adatai helyesbítését, törlését, kiegészítését, zárolását bármikor indokolás nélkül kérheti, és élhet adathordozhatósághoz való jogával postai úton a 1142 Budapest, Ungvár utca  4. címen vagy emailben a info@marketing-mentor.hu írásbeli kérelemmel.

A böngésző beállításainak megfelelő módosításával megakadályozhatja a sütik telepítését a számítógépére. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ha ezt megteszi, előfordulhat, hogy nem tudja majd teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját.

Az Ön személyes adatainak megadása nem szerződéses vagy törvényi előírás, illetve nem szükséges szerződés megkötéséhez. Ez a szolgáltatás csak 18 év feletti személyek számára érhető el.

Facebook pixel

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat:

https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

A Google Analytics alkalmazása

 1. A honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik az Érintett által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. Az Érintett által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google az Érintett IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. E weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta az Érintett a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül az Érintett böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását az Érintett a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, az Érintett weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Google Ads konverziókövetés használata

 1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Érintett egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így az Érintett nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor az Érintett a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy Érintett a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított látógatók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, amelyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  https://policies.google.com/privacy

3. ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő jogosult megismerni, aki az adatokat nem teszi közzé, harmadik személy(ek) részére a jelen Adatkezelési Tájékoztatóan meghatározottakon túl nem adják át.

Adatkezelő a tárhely szolgálatót, mint a honlapot üzemeltető szolgáltatót vesz igénybe:

 • Tárhely szolgáltató neve: Silicon Direct Zrt.
 • Tárhely szolgáltató címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99. 3.emelet
 • Tárhely szolgáltató telefonszáma: +36 (1) 611 7700
 • Tárhely szolgáltató e-mail címe: info@silicondirect.net

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés kapcsán nem történik.

Harmadik felek által elhelyezett sütik kapcsán további információ elérhető:

4. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Érintett által megadott adatok továbbítására nem kerül sor.

5. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

5.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, és jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni az Adatkezelő részére, aki az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg. Az Adatkezelő szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása,
 • adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 • adatforrás megjelölése.

Az Adatkezelő a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát ingyenesen biztosítja az érintett részére. Ha az érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást, úgy az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Adatkezelő az érintett rendelkezésre. Az érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy az Érintett a 5. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 6. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

5.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által megjelölt tartalommal. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

5.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iv) az érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, v) a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli; vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az érintettet a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az érintett megszerezhesse, és a továbbiakban felhasználhassa az Adatkezelő rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben az érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, tranzakciós adatok stb.) Az érintett a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz
 • ha ez technikailag megvalósítható az Adatkezelő rendszerében.

Az Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az érintett kérelmében megadja azon adatait, amelyet az Adatkezelő részére valamely a honlapon vagy egyéb módon megadott a részére annak érdekében, hogy be tudja azonosítani az igénylő érintettet a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Az érintett e jog keretében legfeljebb azon adatok hordozhatóságát igényelheti, amelyet önkéntesen megadott az Adatkezelő részére. Ilyen adat név, e-mail cím. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével.

5.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli az Adatkezelő az érintett tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva tud.

5.7. Az elhunyt érintettet megillető jogok más által történő érvényesítése

Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt személy az Adatkezelőnél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyenesági rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

 • az elhunyt érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint
 • saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az Adatkezelő-vel szembeni, valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás – során – az Info. tv. és a GDPR szerinti, – az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik. Az Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

5.8. Kérelem teljesítésének határideje

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az 5.1-5.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Panaszával, észrevételével, vagy jogérvényesítési igényével az érintett az alábbi elérhetőségeken fordulhat az

Adatkezelő felé:

 • Cégnév: Filó Angéla Katalin egyéni vállalkozó
 • Székhely: 1142 Budapest, Ungvár utca 4.
 • Telefon: +36 70 631 7771
 • E-mail: info@marketing-mentor.hu

Az érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az érintett az Info.tv., a GDPR, valamint a Ptk. alapján panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055.; www.naih.hu) fordulhat vagy egyéni ügyének elbírálása érdekében, soronkívüli eljárás keretében az illetékes törvényszék előtt érvényesítheti jogait.

7. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

8. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, így az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 1. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
 2. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
 3. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
 4. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
 5. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
 6. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
 7. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
 8. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
 9. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
 10. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

9. SZELLEMI TULAJDON ÉS FELHASZNÁLÁSUK

Az Adatkezelő weboldalának tartalma – beleértve a tervezést és a felhasznált képeket is – szerzői jogvédelem alatt áll, amelyre a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogszabályok is érvényesek. A weboldal nem engedélyezi a tulajdonában lévő szellemi tulajdon felhasználását. Az Adatkezelő írásos engedélye nélkül a weboldalon található tartalom duplikációja, terjesztése, sokszorosítása, adatátvitele, feldolgozása, módosítása, vagy bármilyen egyéb felhasználása nem megengedett.

10. VÉDJEGYEK

Eltérő rendelkezés hiányában az Adatkezelő weboldalain felhasznált összes védjegy védjegyjogi védelem alatt áll, és nem használható fel az Adatkezelő vagy a jogosultak írásos beleegyezése nélkül.

11. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Az Adatkezelő által a weboldalon az Ön számára megjelenített információk periodikus szerkesztésre és frissítésre kerülnek. A weboldal tartalmának hibamentességét a legnagyobb fokú gondosság ellenére sem garantáljuk. A weboldal információira vagy bármilyen egyéb aspektusára való tekintettel az értékesíthetőségre, az egyedi felhasználási alkalmasságra vonatkozóan, illetve egyéb vonatkozású kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem vállalunk. Szolgáltatásainkat illetően a tartalom nem tartozik kezességvállalás vagy garancia hatálya alá, különösen a termékek, szolgáltatások felhasználhatósága, értékesíthetősége vagy speciális célú szerződéses alkalmassága vonatkozásában. Az Adatkezelő részéről a weboldalon közzétett előretekintő megállapítások kizárólag véleményeken, (előzetes) becséléseken vagy feltételezéseken alapulnak. Ebből kifolyólag kockázatoknak vannak kitéve és bizonytalanok. Az Adatkezelőnek nem kötelessége az előretekintő megállapítások frissítése. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a megadott információkat vagy adatokat bármikor, további értesítés nélkül módosíthassa vagy kiegészíthesse.

12. HARMADIK FELEKRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

Az Adatkezelő weboldala harmadik félhez tartozó weboldalakra vonatkozó hivatkozásokat tartalmazhat, beleértve a közösségi média oldalakat is. Ezek az irányelvek a hivatkozást tartalmazó weboldalakhoz való hozzáférést és felhasználást nem szabályozzák. A harmadik félhez tartozó weboldalak használatát a vonatkozó harmadik fél adatvédelmi irányelvei szabályozzák. Az Adatkezelő nem felelős a harmadik félhez tartozó weboldalak információkezelési gyakorlatáért.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek https://www.marketing-mentor.hu/ internetes oldalán keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.